CẮT BAO QUY ĐẦU BAO LÂU CÓ THỂ TẮM?

BỊ HẸP BAO QUY ĐẦU NẾU KHÔNG CẮT CÓ LÀM SAO KHÔNG?